Podporili nás

Projekt Hento Toto predstavuje inovatívny model pracovnej integrácie ľudí s mentálnym postihnutím „kresličov“ s cieľom premeniť ich umeleckú záľubu (kresba, grafika) na prácu a ponúknuť alternatívu k chránenej dielni. Jeho základom je spolupráca kresličov a profesionálnych kreatívcov (Collaborative Art) a vzdelávanie (workshopy). V súčasnosti máme úspešne za sebou prvú etapu projektu. V júni 2020 začala druhá etapa projektu, ktorá je zameraná na rozšírenie portfólia produktov, rozvoj pracovných návykov, zvýšenie podielu na trhu. „Projekt ‘Hento Toto II. etapa’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.