Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Najskôr si pozrite reklamačný poriadok, kde nájdete všety dôležité informácie o právach a povinnostiach predávajúceho ale aj kupujúceho.

Reklamačný poriadok:

 1. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa reklamovaná vada objavila. Prípadne pokračovanie nosenia či používania tovaru, može výrobok znehodnotiť a reklamáciu v takom prípade nebude možné uznať.
 2. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku.
 3. Záručná doba nie je totožná so životnosťou výrobku. Životnosť výrobku predstavuje  dobu, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže výrobok vzhľadom k svojim vlastnostiam a danému účelu, vydržať.
 4. V prípade, ak kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar sa nezhoduje s objednaným tovarom alebo je tovar poškodený, je potrebné bezodkladne kontaktovať predávajúceho, e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 5. Ak sa u zakúpeného výrobku zistí vada alebo poškodenie, má kupujúci právo túto chybu reklamovať.
 6. Vadu alebo poškodenie v tomto prípade predstavuje taká zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu alebo nedodržaním výrobnej technológie.
 7. Za vadu alebo poškodenie nie je možné v tomto prípade považovať taká zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom alebo treťou osobou alebo iného nevhodného zásahu.
 8. Reklamácia sa považuje za uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné hygienické zásady. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady.
 9. Reklamácia, vrátane odstránenia príslušnej vady, bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť predĺženie tejto lehoty.
 10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúra) na adresu: OZ Bol raz jeden človek, Grosslingova 47, 81109 Bratislava

Postup pri reklamácii tovaru:

 1. Reklamovaný tovar očistite (viď bod 8 reklamačného poriadku)
 2. Reklamovaný tovar zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. Pre tento prípad je najvhodnejšie použiť krabicu. K tovaru priložte kópiu faktúry a reklamačný list, ktorý nájdete TU.
 3. Reklamovaný tovar odošlite na adresu: OZ Bol raz jeden človek, Grosslingova 47, 81109 Bratislava. tovar odporúčame poistiť do výšky jeho ceny

Prosím, neposielajte nám v žiadnom prípade tovar na dobierku. Takýto tovar nebude prevzatý a Vašu reklamáciu preto nebude možné uplatniť.

Hneď ako k nám reklamovaný tovar dorazí, začína plynúť 30dňová lehota na vybavenie reklamácie.  O aktuálnom stave a riešení Vašej reklamácie budete informovaný mailom alebo telefonicky.